Witamy na stronach PTErg o/Wrocław

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ERGONOMICZNA

Szanowni Państwo

Od poniedziałku 25 września do czwartku 28 września 2017 w Karpaczu Górnym odbędzie się XLV Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE‘2017 łącznie z XV Międzynarodową Konferencją Ergonomiczną „Człowiek – Nauka – Środowisko” – MSE‘2017.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń w dziedzinie ergonomii między środowiskiem ergonomistów polskich i ergonomistami
z państw ościennych. Zagadnienia związane z problematyką konferencji dotyczyć będą między innymi następujących grup problemowych:

A. Ergonomia środowiska pracy:
- czynniki zagrożeń

- zagadnienia ryzyka zawodowego

- zarządzanie bezpieczeństwem pracy

- organizacja i zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie

- zagadnienia nadzoru i kontroli w zakresie zasad BHP
oraz przepisów prawa itd.

B. Ergonomia środowiska wypoczynku
- kształtowanie wnętrz mieszkalnych

- problemy osób niepełnosprawnych

- problemy osób w wieku podeszłym itd.


C. Ergonomia w medycynie

- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników

- wpływ środowiska pracy na zdrowie, zmęczenie i efektywność pracy
- problematyka stresów

- ergonomia w stomatologii itd.


D. Inżynierskie projektowanie ergonomiczne

- ergonomia w budownictwie, architekturze i urbanistyce

- zdrowotne aspekty w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego

- projektowanie narzędzi, przedmiotów i sprzętów codziennego użytku
- relacje między ergonomią, ekologią i środowiskiem

- projektowanie środowiska pracy itd.


E. Edukacja ergonomiczna


F. Inne problemy badawcze związane z ergonomią

Zgodnie z tradycją dotychczasowych spotkań pragniemy upowszechniać aktualny dorobek praktyczny i teoretyczny także z zakresu problematyki wdrażania zasad ergonomii we wszystkich przejawach działalności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy i wypoczynku. Jednocześnie mamy na względzie integrację środowisk naukowych i przemysłowych umożliwiającą szeroką, wzajemną wymianę doświadczeń między naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką ergonomii, bezpieczeństwa pracy i projektowaniem materialnego otoczenia człowieka.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli takich sektorów gospodarki jak szkolnictwo wszystkich szczebli, instytucje szkoleniowe oświaty pozaszkolnej, przemysł, usługi zdrowia, administracja pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, projektantów różnych specjalności oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ergonomiczną.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. zw. dr hab. Jerzy Charytonowicz

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY:
prof. zw. dr hab. Jerzy Charytonowicz

CZŁONKOWIE:
prof. dr Oleksandr Burov (Ukraina)
prof. dr hab. Zbigniew Jethon
prof. dr Bronisław Kapitaniak (Francja)
prof. dr hab. Edwin Tytyk

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY:
prof. Jerzy Charytonowicz
dr Anna Jaglarz

V-CE PRZEWODNICZĄCY:
dr hab. Anna Janocha

SEKRETARZ:
dr Przemysław Nowakowski

CZŁONKOWIE:
dr Teresa Szawrowicz - Pełka,
dr Wacław Szarejko

ORGANIZATORZY:

POLSKA AKADEMIA NAUK
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
KOMISJA ERGONOMII

POLSKIE TOWARZYSTWO ERGONOMICZNE
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ZAKŁAD ARCHITEKTURY WNĘTRZ
I FORM PRZEMYSŁOWYCH I-1

UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ LEKARSKI
KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY

OŚRODEK SZKOLENIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
IM. PROF. JANA ROSNERA
WE WROCŁAWIU

Back to Top